:: Agricultural Technology Promotion Center (Economic Insects), Chiang Mai Province :: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ::  
 


เกษตรสร้างชาติ
เพาะเลี้ยงชันโรงประโยชน์มหาศาล โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าวไทย อสมท
เกษตรทำเงิน : วิศวกรเชียงใหม่หันเหเลี้ยงจิ้งหรีด ทำรายได้เดือนละแสน
ได้รับการสนันสนุนทางวิชาการด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด
จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชการที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563
      วันที่ 14 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่ว
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-14
เปิดรับจองหลอดนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี ปี 2563
     เปิดรับจองหลอดนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี ปี 2563
- โทรจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มรับ 24 ก.ค. – 30 พ.ย. 63
สนับสนุนทุกวันจันทร์และศุ

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-09
ประกาศ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง
     ประกาศ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง
กับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-03
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง เพื่อขอรับสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-05-18
ประกาศ !!มาตรการผ่อนปรนการลงทะเบียนขอรับการตรวจรับรองคุณภาพน้ำผึ้ง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-05-13
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน ทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กรมปศุสัตว์ มกอช. ม.เกษตร ม.มช และเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงภาคเหนือร่วมร่างแนวทางการทำ GAP ชันโรงก่อนประกาศใช้ภาคสมัครใจในปี 2565
     วันที่ 26 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-27
ร่วมพัฒนาต่อยอดทักษะด้านแมลงเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง
      วันที่ 9-13 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมานายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้า
อ่านต่อ
issue 2020-11-17
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบแผนงาน โครงการภาพรวมด้านการเกษตร งบ 2564
     วันที่ 9 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนายนิวัตน์ นะที น
อ่านต่อ
issue 2020-11-11
ร่วมชี้แจงความจำเป็นของการใช้น้ำตาลทรายดิบในช่วงการแยกขยายผึ้งของเกษตรกรก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ต่อ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
      วันที่ 6 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจ.เชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่นักวิชา
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-07
ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิจัย การใช้ชนิดของแมลงที่เหมาะสมช่วยผสมเกสรดอกของต้น “มะเกี๋ยง” ในพื้นที่โครงการ (อพ.สธ.)
      วันที่ 5 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้า
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-06
อ่านข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จ.สุโขทัย เข้าฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้เป็นตัวช่วยผสมเกสร สร้างอาหารปลอดภัยแก่เด็กในมูลนิธิฯ
     วันที่ 18 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมานายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าท
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-23
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในภาคการเกษตร
      วันที่ 12 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ก
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-12
สร้างจุดเรียนรู้แมลงช่วยผสมเกสร เชื่อมโยงเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และความสำคัญของผึ้งต่อระบบนิเวศ พร้อมปลูกฝังกลุ่มเยาวชนเพื่อเป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์และสร้างความสมบูรณ์ทางอาหาร
     วันที่ 11 พ.ย. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายนายปริวรรต ปัญจะ
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-11-11
ส่งมอบปัจจัยการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค 3 พร้อมสาธิตการทำรางให้น้ำจิ้งหรีด และการล่อผึ้งโพรง
     วันที่ 30 ต.ค. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายทีมนักวิชาการ ลงพ
อ่านต่อ
issue 2020-10-30
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่ เดินหน้าเตรียมความพร้อมและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรับนักท่องเที่ยวทั่วไทย หนาวนี้เจอกัน
      วันที่ 21 ต.ค. 2563 นายธนพงศ์ สำเภาลอย รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-10-21
อ่านข่าว ข่าวส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด
Download เอกสารต่างๆ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-10-27
ตู้ไล่ความชื้นน้ำผึ้งผึ้งโพรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-31
การผลิตแผ่นรังเทียมผึ้งโพรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-31
การเพาะนางพญาผึ้งโพรง
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-07-31
“การศึกษาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพนางพญาผึ้งพันธุ์ เมื่อได้รับอาหารที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ”
     
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
issue 2020-04-23
อ่านข่าว Download เอกสารต่างๆ ทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
อ่านข่าว ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ปฏิทินการจัดงาน/เทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558


คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่
 

นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

   
   
   
:: ระบบอินทราเน็ต SSNET  
:: เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร  
:: แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช  
:: สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ  
:: ถามตอบปัญหาเกษตร  
:: E-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร  
:: สสข.6 เชียงใหม่  

 
  system admin Blog counters    
 


ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 - 001152 โทรสาร.052 - 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th