พัฒนาผลิตภัณฑ์

ความหมายของการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กรมส่งเสริมการเกษตร (๒๕๕๖) กล่าวถึง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรงว่าการแปรรูป คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรงให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผึ้งบางชนิดไม่สามารถคงสภาพ หรือคุณภาพอยู่ได้นาน จำเป็นต้องมีการแปรรูปเพื่อให้ เกิดผลดีต่อผลิตภัณฑ์ผึ้งชนิดนั้นๆ วัตถุประสงค์ของการแปรรูป สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. เพื่อการรักษาคุณภาพ โดยปกติแล้วคุณภาพผลิตภัณฑ์ผึ้งมีความผกผันกับเวลา กล่าวคือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ผึ้งจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ดังนั้น การแปรรูปให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมทำให้ผลิตภัณฑ์ นั้นอยู่ได้นานและมีคุณค่ามากขึ้น

๒. เพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลิตภัณฑ์ผึ้งให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมกับการค้าหรือการนําไปใช้ ประโยชน์ เช่น นมผึ้ง (royal jelly ) มีรสชาติและกลิ่นที่ทำให้รับประทานได้ยาก จําเป็นจะต้องมีการแปรรูป ทำให้เป็นผงแห้งใส่ในแคปซูล หรือทำเป็นเม็ดเพื่อให้รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้น

๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นกรรมวิธีที่นำมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เช่น การแปรรูปน้ำผึ้งเป็นไวน์น้ำผึ้ง เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและนมผึ้ง เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ที่มีความสนใจและต้องการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง สามารถนําหลักการของการแปรรูป ดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐานของแนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความ หลากหลายของสินค้า ผนวกกับแนวคิดสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและสามารถตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าหรือตลาดได้ จะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรงและรายได้ที่สูงขึ้นได้ ผู้เขียนได้รวบรวม สูตร วิธีการ และเทคนิคที่สำคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง ซึ่งได้จากการศึกษาข้อมูล การ ฝึกฝนอบรมจากหน่วยงานภายนอก ประสบการณ์ในการศึกษาทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสูตรที่ได้ มีการอบรมส่งเสริมอาชีพไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นสูตรที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีที่เป็น อันตราย และมีวิธีการง่ายๆ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย ในครัวเรือน หรือสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป